Halaman

Selasa, 17 Januari 2017

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA PROSES PERMOHONAN HARTA PUSAKA

1) Sijil kematian atau permit pengkebumian mayat (sebagai bukti kematian)
2) Permohonan untuk perintah anggapan kematian (jika kematian tidak dapat dibuktikan secara biasa) di Mahkamah Tinggi
3) SURAT WASIAT TERAKHIR simati
4) Jadual yang mengandungi butir-butir nilai aset dan senarai waris.
5) Sijil Faraid untuk menentukan waris faraid simati.
6) Senarai waris, umur, hubungan dengan simati dan alamat bagi mendapat persetujuan melantik pentadbir
7) Surat persetujuan waris-waris dengan perlantikan seorang waris yang dicadangkan sebagai pentadbir pusaka yang ditandatangani dihadapan Majestret/Pesuruhjaya Sumpah
8) Surat penolakan waris-waris yang ingin menolak hak dan bahagian making-masing
9) Dokumen perlantikan penjaga (waris bawah umur atau kurang upaya)

DILEMA BAPA ANGKAT

Amat malang apabila bapa angkat mengakui dan bersumpah dia memiliki anak kandung sedangkan anak itu bukan dari darah dagingnya.

Jujurlah dalam hidup ini walaupun ianya pahit.

Hati siapa yang kita nak jaga sebenarnya?

KUASA AYAH SEBAGAI WALI

➡ Seorang ayah adalah wali UTAMA dalam pernikahan.

➡Seorang ayah mempunyai hak untuk mengahwini ANAK DARA nya TANPA PENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN anaknya tersebut.

➡Seorang ayah perlu mendapat izin atau persetujuan anaknya yang berstatus JANDA sebelum menikahkan anaknya tersebut.

✳ Ayah di sini adalah merujuk kepada ayah kepada anak SAH TARAF. Bukan ayah angkat atau biologi.

Khamis, 21 April 2016

BILA HARTA SEPENCARIAN BOLEH DITUNTUT?

Saya ditanya soalan tentang bila harta sepencarian boleh dituntut?

Suka saya jelaskan bahawa harta sepencarian boleh dituntut dalam hal keadaan berikut:-

(1) Setelah berlaku perceraian diantara suami isteri;
(2) Setelah berlaku kematian pasangan samada suami atau isteri;
(3) Apabila suami berpoligami.

Jika wujud salah satu dari 3 keadaan di atas, maka suami/isteri boleh membuat tuntutan harta sepencarian terhadap harta-harta berikut:-

(1) Harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dengan usaha bersama oleh suami dan isteri (Sumbangan langsung);
(2) Harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak (Sumbangan tidak langsung);

Peringatan: Harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah harta yang dimiliki oleh satu pihak sebelum perkahwinan yang dimajukan dalam masa perkahwinan oleh pihak yang satu lagi atau dengan usaha bersama mereka. Contohnya: Isteri membeli sebidang tanah sebelum berkahwin dengan suaminya. Dalam tempoh perkahwinan, tanah tersebut telah dimajukan bersama-sama diantara suami isteri tersebut. Maka, harta tersebut boleh dikategorikan sebagai Harta Sepencarian.  

Rabu, 2 September 2015

Permohonan pengesahan nikah

Untuk Mahkamah meluluskan permohonan pengesahan nikah yang bertentangan dengan undang-undang, Mahkamah akan mengambil kira samada rukun nikah telah dipenuhi atau tidak.
Rukun nikah ada 5 iaitu:-

1)Suami
2) Isteri
3) Wali
4) Akad nikah
5) Saksi

Setiap rukun adanya syarat. Jika setiap syarat dipenuhi barulah Mahkamah boleh mengesahkan nikah yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang.

Dalam menentukan di Mahkamah manakah permohonan pengesahan nikah perlu difailkan, perkara yang perlu diberi perhatian ialah:-

1) Dimanakah Pemohon tinggal?; dan
2) Apakah status pernikahan tersebut? - Jika status pernikahan ialah pernikahan poligami, maka Mahkamah yang berbidangkuasa mendengar kes ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Jika tidak melibatkan pernikahan poligami, Mahkamah yang berbidangkuasa adalah Mahkamah Rendah Syariah.

Rabu, 22 April 2015

KES SEKSYEN 47 TANPA KEHADIRAN SUAMI

Pada hari ini saya mengendalikan kes perceraian secara persetujuan bersama (Seksyen 47) dimana saya mewakili Plaintif  (isteri).  Walaubagaimanapun, pada hari ini Defendan (suami) tidak hadir ke Mahkamah tanpa sebarang alasan munasabah walaupun Saman dan Surat Akuan telah diserahkan kepada Defendan (suami) 12 hari sebelum kes sebutan pada hari ini.

Plaintif (isteri) ada memaklumkan kepada Mahkamah bahawa Defendan ada memberitahunya yang dia tidak akan hadir ke Mahkamah.

Di atas keengganan Defendan tersebut, saya sebagai Peguam Syarie yang mewakili Plaintif telah memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mengeluarkan waran tangkap untuk menangkap Defendan supaya hadir ke Mahkamah. Mahkamah telah meluluskan permohonan pihak Plaintif.

Suka saya memberitahu bahawa apabila kes difailkan di mahkamah, Defendan hendaklah diserahkan sesalinan saman atau dokumen lain untuk hadir ke Mahkamah pada hari yang ditetapkan oleh Mahkamah. Penyerahan saman atau dokumen hendaklah diserahkan secara kediri Defendan. Defendan sendiri yang menerima dan menandatangai pengakuterimaan penyampaian sebagai bukti penyampaian. Saman atau dokumen tidak boleh diserahkan kepada orang lain selain dari Defendan.

Penyerahan saman atau dokumen lain hendaklah diserahkan tidak kurang tujuh (7) hari genap sebelum hari kehadian yang telah ditetapkan Mahkamah.

Apabila Defendan telah menerima saman atau dokumen lain dan menandatangani akuan penerimaan sebagai bukti penyampaian, Plaintif perlulah memfailkan satu Afidavit Penyampaian di Mahkamah.

Dalam kes yang saya kendalikan ini, Defendan telah menerima Saman dua belas (12) hari sebelum kes sebutan di Mahkamah iaitu melebihi masa yang diperuntukkan undang-undang. Malah, tempoh dua belas (12) hari ini adalah satu masa yang cukup untuk Defendan membuat persediaan bagi menjawab tuntutan Plaintif di Mahkamah.

Seksyen 51 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:-

“Seksyen 51. Mengeluarkan waran sebagai ganti atau tambahan kepada saman

Mahkamah boleh, dalam mana-mana hal yang Mahkamah berkuasa mengeluarkan saman bagi kehadiran mana-mana orang, setelah merekodkan alasannya, mengeluarkan waran untuk menangkapnya jika—

(a) sama ada sebelum atau selepas saman dikeluarkan tetapi sebelum masa yang ditetapkan bagi kehadirannya, Mahkamah berpendapat ada alasan untuk mempercayai bahawa dia telah melarikan diri atau tidak akan mematuhi saman itu; atau

(b) pada masa itu dia tidak hadir dan saman itu dibuktikan telah disampaikan dengan sempurna dalam masa yang mencukupi bagi memastikan kehadirannya mengikut saman itu dan tiada alasan munasabah diberikan bagi ketakhadiran itu.”

Berdasarkan Seksyen 51 (b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap sebagai ganti kepada saman jika pada masa hari sebutan kes Defendan tidak hadir, saman diserahkan pada masa yang mencukupi dan tidak ada alasan yang munasabah diberikan bagi ketidakhadirannya.

PERCERAIAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA (SEKSYEN 47)

Semasa menanti kes sebutan di panggil Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor, saya sempat mendengar sebutan kes yang disebut lebih awal dari kes yang saya kendalikan.

Apa yang menarik perhatian saya ialah satu kes perceraian secara persetujuan bersama di bawah peruntukan Seksyen 47 Enakman Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003.

Kes ini telah difailkan oleh suami. Maksudnya ialah suami yang memohon perceraian di Mahkamah.

Semasa kes disebut, hakim ada bertanya kepada pihak-pihak mengapa hendak bercerai sedangkan usia perkahwinan mereka tidak sampai 1 tahun. Bulan madu pun belum sempat pergi lagi.

Jawapan mereka ialah tiada persefahaman dan sudah tinggal berasingan lebih dari dua (2) bulan.

Apabila hakim bertanya umur isteri, si isteri menjawab beliau berumur 18 tahun. Si Suami berumur 27 tahun. Si isteri setuju untuk bercerai.

Apa yang ingin saya tekankan di sini ialah Mahkamah tidak melihat kepada berapa lama usia perkahwinan anda. Mahkamah juga tidak melihat kepada berapa usia anda. Tetapi Mahkamah melihat:

(1) Samada pihak yang satu lagi ( suami atau isteri) setuju atau tidak dengan tuntutan perceraian yang difailkan oleh suami/isteri di Mahkamah; dan

(2) Samada telah wujud pecah belah dalam rumahtangga yang tidak dapat dipulihkan

Jika Mahkamah mendapati selepas siasatan dilakukan bahawa kedua-dua pihak bersetuju bercerai dan berpuashati wujudnya pecah belah dalam rumahtangga yang tidak dapat dipulihkan, maka Mahkamah akan menasihati si suami untuk melafazkan cerai terhadap isteri dengan talak satu dihadapan Mahkamah.

Walaupun perkahwinan itu berusia satu hari, Mahkamah boleh menasihati suami menceraikan isteri jika wujudnya elemen-elemen yang dinyatakan di atas.